Stanovy

  • Článek I – Obecná ustanovení

§ 1 Pivrnci
Pivrnci jsou zájmová organizace. Člen organizace se zove Pivrnec.

§ 2 Zakládající členové
Zakládajícími členy Pivrnců jsou níže podepsaní: Buby, Číža, Meďour, Sedy, Zrzek a Luďa.

§ 3 Členové
Členem organizace se stane jedinec splňující podmínky článku II. Zakládající členové jsou členy automaticky.

§ 4 Funkcionáři
Velký Pivrnec je člen, jehož úkolem je zajistit Mecheche.
Písmák je člen, jehož úkolem je zaznamenávat průběh Mecheche.

§ 5 Pivrnče
Pivrnče je čekatel na titul Pivrnce schválený podle článku II.

§ 6 Host
Host je Pivrncem pozvaná osoba účastnící se Mecheche.

§ 7 Mecheche
Mecheche je setkání Pivrnců za účelem pobavení.

§ 8 Fond
Fond je peněžní hotovost Pivrnců. Fond spravuje Velký Pivrnec.

§ 9 Vlastnosti Pivrncovy
Pivrnec je čestný.

§ 10 Charakter Mecheche
Mecheche je pánská akce, dokud nebude 3/5 většinou stanoveno jinak.

§ 11 Termín konání Mecheche
Mecheche se koná dvakrát do roka, a to jednou v termínu září až říjen a jednou v termínu březen až duben, případně v jiném termínu, schváleném všemi Pivrnci.

§ 12 Předávání funkcí
Písmák po skončení Mecheche nahradí ve funkci stávajícího Velkého Pivrnce. Písmákem se stává Pivrnec následující v abecedním seznamu po Velkém Pivrncovi v okamžiku zahájení Mecheche.

§ 13 Mimořádné konání Mecheche
U příležitosti výstupu člena se koná mimořádné Mecheche. Vyjímkou je předchozí PPŽ.

§ 14 Změny stanov
Jakákoli změna Stanov musí být odsouhlasena na Mecheche všemi přítomnými Pivrnci. Až do chvíle nabytí platnosti nového zákona platí předchozí verze Stanov.

  • Článek II-Vstup a výstup členů

§ 1
Pivrnčetem se stane Host účastnící se Mecheche, který závazně projevil zájem o členství mezi Pivrnci a byl nadpoloviční většinou Pivrnců přítomných na Mecheche schválen do tohoto stavu.

§ 2
Pivrnčetem jedinec přestává být zvolením Pivrncem nebo zbavením svého titulu nadpoloviční většinou Pivrnců přítomných na Mecheche.

§ 3
Členem se může stát pouze Pivrnče, které bylo zvoleno všemi Pivrnci přítomnými na Mecheche, přičemž nemůže být zvoleno na témže Mecheche, kde se stalo Pivrnčetem.

§ 4
Členství je ukončeno na Pivrncovu písemnou žádost (PPŽ), nebo jeho smrtí.

  • Článek III – Práva a povinnosti

§ 1
Pivrnec i Pivrnče mají právo účastnit se Mecheche.

§ 2
Pivrnec má právo pozvat na Mecheche jednoho Hosta.

§ 3
Pivrnec je povinen účastnit se všech Mecheche.
Za neúčast na Mecheche je Pivrnec trestán pokutou ve výši 200 % průměru z útraty na tomto Mecheche, nejvýše však dvojnásobek zálohy na dané Mecheche.

§ 4
Pivrnec je povinen dostavit se na Mecheche včas.
Pozdní účast na Mecheche je trestána pokutou 20% průměrné útraty za každou započatou hodinu, nejvýše však 100% útraty na minulém Mecheche.

§ 5
Pivrnec dodržuje přesný a důstojný průběh Rituálu.

§ 6
Za Hosta zodpovídá Pivrnec, který jej pozval. Je povinen včas oznámit jeho přítomnost a zajistit zaplacení účastnického poplatku.

§ 7
Pivrnec je povinen oznámit změnu kontaktní adresy Velkému Pivrncovi. V případě nedodržení odpovídá za škody takto vzniklé (např. neobdržení pozvánky na Mecheche ap.).

§ 8
Velký Pivrnec má povinnost informovat Pivrnce a Pivrnčata 30 dní před každým Mecheche o místě, termínu a případných dalších okolnostech konání Mecheche. Zodpovídá v plné míře za škody prokazatelně vzniklé nedostatečnou informací, přejímá v tom případě placení poplatků za neúčast či pozdní účast Pivrnců až do výše 250 % průměrné útraty na minulém Mecheche. Míra zavinění je určena většinou Pivrnců.

§ 9
Velký Pivrnec má povinnost uspořádat v daném termínu Mecheche.

§ 10
Velký Pivrnec musí pro Mecheche zajistit dostatek jídla a pití a jeden nocleh se snídaní. Pokud přesáhne rozpočet, musí si vyžádat souhlas ostatních Pivrnců.
Za neuspořádání Mecheche platí Velký Pivrnec 500% průměrné útraty na Mecheche tomuto předcházejícím.

§ 11
Veškeré výdaje za svoje funkční období zapíše Velký Pivrnec do Pivníku, včetně data zaplacení všech poplatků a zbytek fondu předá Písmákovi. Pro dodatečné vyúčtování je možno maximálně 1 měsíc posečkat. Po této lhůtě se dlužná částka úročí 0,5 % denně.

§ 12 – zrušen
Velký Pivrnec musí s vyjímkou Mecheche ochraňovat Pivník.
Ztráta Pivníku se trestá 200% průměru útraty na posledním Mecheche plus 50% téhož za každý ztracený zápis z Mecheche.

§ 13
Písmák je povinen při Mecheche chránit Pivník a zaznamenávat do něj průběh Mecheche. Písmák má povinnost sepsat zprávu o průběhu Mecheche a zajistí jejich distribuci věem Pivrncům do 1 měsíce (zveřejnění na internetu, emailem podmínce vyhovuje) – rozsah A4.
Pokutou za nedistribuování zprávy o průběhu Mecheche v daném termínu je 0,5% průměrné útraty na posledním Mecheche za každý den prodlení.

§ 14
Pivrnče má všechny povinnosti Pivrncovy, včetně placení poplatků a plnění trestů.

§ 15
Pivrnec má povinnost zaplatit zálohu na další Mecheche na stávajícím Mecheche Písmákovi ve výši průměrné útraty z minulého Mecheche. Pokud tak neučiní, jeho dluh vzrůstá o 0,5 % této částky denně.Pokud se Pivrnec neúčastní Mecheche, tak se zaplacená záloha odečítá od pokuty a Pivrnec se nezbavuje povinnosti platit další zálohu.

§ poslední
Pivrnec Pivrncovi nedělá do partnerky.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *